top of page

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Advokatfirman Frenander har bred kompetens inom flertalet juridiska områden och kan bistå dig med rådgivning och agera som ombud både för företag och för dig som privatperson. Vi hjälper dig bland annat i tvister som uppstår, erbjuder samt upprättar flertalet typer av avtal beroende på önskemål och behov. Vi uppträder som ombud i bland annat vårdnadstvister, arvstvister och i ärenden som rör tvångsvård och asyl. Dessutom agerar vi som målsägandebiträde och offentlig försvarare om du blivit utsatt för eller är misstänkt för ett brott.

 

Välkommen att läsa mer om några av våra verksamhetsområden nedan.

FAMILJERÄTT

Många saker i människors vardag är reglerade i lag och även i fråga om relationer inom familjen krävs det ibland juridisk kompetens för att lösa en familjerättslig fråga. Det kan röra sig om frågor eller tvist som uppstår vid en separation.

 

Tvisten kan avse frågor om vårdnad om barn, uppdelning av gemensamt bohag eller övriga frågor med anledning av exempelvis äktenskapsskillnad. Ofta kräver dessa typer av frågor juridiskt goda kunskaper inom det familjerättsliga området och därtill praktiska erfarenheter.

Advokatfirman Frenander har mångårig erfarenhet av att driva de frågor som kan uppkomma och vi har agerat som ombud i ett flertal komplicerade familjemål.

 

Vid frågor som rör familjerätt kan ditt försäkringsbolag eller staten ofta betala för en del av dina ombudskostnader genom rättsskydd respektive rättshjälp, vilket begränsar kostnaderna för dig. Vi hjälper naturligtvis till med att göra en sådan ansökan till ditt försäkringsbolag eller myndighet.

FAMILJERÄTT
Signing a Contract

ARVSRÄTT

Vid en persons bortgång är det en rad åtgärder som behöver genomföras där det kan vara bra att ta hjälp av juridisk expertis. Dessutom är det bra att ta hjälp av sådan expertis för att upprätta diverse avtal och testamenten för att exempelvis reglera vem eller vilka som egendomen ska tillfalla efter en persons bortgång. 

Vi hjälper dig i frågor och ärenden som rör bouppteckningar, arvstvister eller upprättande av olika handlingar. Vid eventuell tvist i domstol hjälper vi dig genom hela processen exempelvis vid frågor kring ogiltighet av testamente, tolkningsfrågor och laglottskränkningar.

ARVSRÄTT

TVISTELÖSNING

Tvister kan ibland vara oundvikligt för såväl företag som privatpersoner. En tvist anses ha uppstått när krav eller anspråk har framställts och avvisats, helt eller delvis. Hamnar du i en tvist kan du behöva juridisk hjälp för att processa i domstol. Med vår kunskap och processerfarenhet utvärderar vi tillsammans med dig vilka möjligheter till framgång som du eller ditt företag har och föreslår lösningar. Advokatfirman Frenander har stor erfarenhet av tvistelösning och konflikthantering oavsett om de inblandade är företag eller privatpersoner. Många gånger kan tvister lösas genom förhandlingar med motparten, varpå en kostsam process i domstol kan undvikas. 

Kontakta oss därför gärna i ett så tidigt skede som möjligt för bästa möjliga förutsättningar till att lösa tvisten utanför domstol.

 

Via rättsskydd i din försäkring kan du få hjälp att finansiera kostnader som uppstår i samband med en tvist. Det kan även finnas möjlighet till rättshjälp om du som privatperson inte har ekonomisk möjlighet att betala för ett ombud eller inte har hjälp av rättsskydd från din försäkring.

TVISTELÖSNING
5C3A2981.jpg

KONSUMENTRÄTT

Har du som konsument köpt en tjänst eller en vara som inte levde upp till förväntningarna? Blev priset för badrumsrenoveringen inte bra? Var skicket på bilen något annat än vad som utlovats?

Om tvisten handlar om ett större belopp kan det vara klokt att anlita en advokat. Vi hjälper dig med rådgivning kring tvisten och biträder dig vid förhandlingar med motparten och en eventuell efterföljande domstolsprocess.

KONSUMENTRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Fastighetsrätt är ett brett rättsområde och många kommer någon gång i kontakt med det på något sätt. Du kanske är i stånd att köpa eller sälja en fastighet, har blivit uppsagd eller önskar säga upp en hyresgäst eller vill stycka av en del av din mark.

Vi står till tjänst med rådgivning och vid tvister hjälper vi dig genom hela domstolsprocessen.

Nedan ser du exempel på några av de fastighetsrättsliga frågor vi kan hjälpa dig med.

  • Fastighetsköp och fastighetsförsäljning 

  • Fel i fastighet 

  • Hyresfrågor (både lokal och bostad) 

  • Fastighetsbildning (exempelvis avstyckning och fastighetsreglering)

FASTIGHETSRÄTT

BROTTMÅL

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för brott har du i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är en advokat som förordnas av domstol och vars uppdrag är att biträda dig under hela brottmålsprocessen, både under förundersökningen och under rättegång. Du kan själv önska en särskild advokat som ska förordnas till din offentlige försvarare. Det är staten som betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten, men om du döms för brottet kan du, beroende på din inkomst, bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Den som har blivit utsatt för ett brott och är målsägande i ett brottmål kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde kan till exempel vara advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Målsägandebiträdet ska hjälpa och stötta målsäganden genom brottmålsprocessen, både under förundersökning och under rättegång. Målsägandebiträdet kan också föra målsägandens skadeståndstalan.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde, vanligtvis efter ansökan av polis eller åklagare. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar normalt sett ingenting för dig som målsägande. Du har möjlighet att som målsägande själv välja vem du önskar som målsägandebiträde.

SÄRSKILD FÖRETRÄDANDE FÖR BARN

Om en person under 18 år har blivit utsatt för ett brott av sina föräldrar eller annan nära anhörig har den unga rätt till ett juridiskt biträde som kallas särskild företrädare för barn. En särskild företrädare för barn är en advokat eller jurist som arbetar endast utifrån barnets bästa och gör allt för att barnets rätt tillvaratas. Den särskilda företrädaren närvarar vid polisförhör, kan fatta beslut om att barnet ej ska närvara på ett sådant förhör eller eventuell läkarundersökning samt bevakar och företräder barnets rätt i en efterkommande rättegång. Den särskilda företrädaren för barn får betalt av staten för sitt arbete.

BROTTMÅL
FINE5762.jpg

MIGRATIONSRÄTT

Ta kontakt med oss om du önskar hjälp eller rådgivning med ett ärende som rör migrationsrätt, exempelvis att ansöka om asyl, uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

ASYL

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för asylsökande som behöver skydd i Sverige på grund av problem i hemlandet. Sådana problem kan t.ex. vara krig, förföljelse på grund av trosuppfattning eller kön, diskriminering eller hot och våld från olika grupper i samhället. I asylärenden är det staten som står för våra kostnader.

ANKNYTNING

Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde för personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige, t.ex. på grund av äktenskap eller samboförhållande.

Även personer som vill ingå äktenskap eller bli sambo med någon som är bosatt i Sverige har möjlighet att göra en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige.

FÖRVARSÄRENDEN

I förvarsärenden har du i många fall rätt till ett offentligt biträde som kan hjälpa dig genom att exempelvis överklaga förvarsbeslutet och företräda dig i domstol. I förvarsärenden är det staten som står för våra kostnader.

MIGRATIONSRÄTT
FINE5532_edited.jpg

SOCIALRÄTT

Flera av våra jurister åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol rörande tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV. Att tvingas till vård är en mycket ingripande åtgärd som endast ska användas om alla andra möjligheter till vård och stöd är uttömda.

 

Du har alltid rätt att begära den advokat eller jurist du vill ha som ditt offentliga biträde som hjälper dig genom hela processen.

LVU (LAG OM VÅRD AV UNGA)

Kommunens socialnämnd kan ansöka om tvångsvård enligt lagen om vård av unga, LVU, om nämnden befarar att ett barn eller en tonåring riskerar att fara väldigt illa. Förvaltningsrätten är den domstol i första instans som avgör frågan och fattar beslut om en ung person ska vårdas enligt LVU eller inte.

LVM (LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE)

Om någon är inne i ett så djupt missbruk att personen behöver vård men vägrar att gå med på frivillig vård kan förvaltningsrätten besluta om tvångsvård enligt LVM. Syftet med tvångsvård i dessa fall är att bryta missbruket och motivera till frivillig behandling.

LPT (LAG OM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD)

En läkare kan besluta om vård mot personens vilja på grund av en allvarlig psykisk störning och skriver då ett vårdintyg. Om läkare anser att tvångsvården måste fortsätta längre tid än fyra veckor ska målet prövas av förvaltningsrätten. Tvångsvård samt vissa inskränkningar för personens frihet under vårdtiden kan överklagas.

LRV (LAG OM RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD)

En läkare eller domstol kan besluta att tvångsvård ska ske utifrån bestämmelser i lagen om rättspsykiatrisk vård, om en allvarlig psykisk störning föreligger, i stället för att personen är frihetsberövad.

SOCIALRÄTT
bottom of page