Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett stort rättsområde som innefattar många skilda frågor som såväl privatpersoner som juridiska personer kan komma i kontakt med.

I vissa fall uppstår tvister som parterna inte kan lösa i samförstånd. För att få en lösning på problemet kan en möjlighet vara att låta saken bli prövad i domstol. I en domstolsprocess är det ofta nödvändigt att bli biträdd av ett ombud, då det i dessa mål är upp till parterna att bestämma processens omfattning och lägga fram sin egen bevisning, vilket kan vara svårt att själv överblicka.  Juristerna på Advokatfirman Frenander agerar ofta som ombud för såväl privatpersoner som företag när det gäller processer i domstol. I regel utgår rättskydd i denna typ av ärenden vilket avsevärt reducerar den enskildes kostnader.

Vi erbjuder samt upprättar även flertalet typer av avtal beroende på önskemål och behov.

Om klient som anlitat Advokatfirman Frenander som konsument har krav i anledning av den tillhandahållna advokattjänsten har denne, om lösning i samförstånd inte kan uppnås, möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet. Konsumenttvistnämnden nås på: Konsumenttvistnämnden, Sveriges ad-vokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.