Notarius publicus

 

Mottagning för ärenden hos notarius publicus är på måndagar mellan kl. 10.00 och 12.00.

Notarius publicus är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten och företag med att bl.a bestyrka olika handlingar, s.k legalisering. Detta kan gälla fullmakter, köpehandlingar, betygskopior, inbjudningar till personer i andra länder som ska söka visum till Sverige, adoptionshandlingar och översättningar m.m.

Notarius publicus i Örebro gör inte översättningar. Svenska auktoriserade översättare hittar Du på www.kammarkollegiet.se.

Notarius publicus i Örebro är advokat Paul Forsberg och biträdande notarius publicus är advokat Dan Moberg.

Prislista inklusive moms:

Legalisering 400 kr. Därefter 200 kr per stämpel.

Apostille 500 kr.

Legalisering + Apostille 600 kr.

Bestyrkande av adoptionshandlingar 2 500 kr – 5 000 kr beroende på omfattning. Kontakta notarius publicus för vidare information.

OBS! Vi tar emot kontant betalning eller swish

Viktig information!

Vid bestyrkande av fotokopior

Tag alltid med den originalhandling vilken ska kopieras. Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar.

Vid bestyrkande av namnteckning

Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen på vår expedition och skriva under din handling. Tag med din legitimation.

Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort (EEA National ID Card) som utfärdat i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår giltigt.

Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras

Vid bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg

En del handlingar, bl.a. spanska och franska fullmakter, innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska bestyrka. Då måste du, förutom din legitimation, ha med dig underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta, vanligen ett personbevis från Skatteverket.

Om du är osäker på vilket underlag som krävs, kontakta oss gärna för genomgång av handlingarna.

I levnadsintyg för vissa länder ska adress och civilstånd bestyrkas av notarius publicus. Har du ett sådant levnadsintyg ska du ta med dig ett färskt personbevis till oss där dessa uppgifter framgår.

Firmateckningar

När notarius publicus ska bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste ett registreringsbevis i original  eller e-registreringsbevis uppvisas. Tänk på att registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

Apostille enligt Haag-konventionen

Enligt en internationell överenskommelse kan  apostille utfärdas på handlingar som  ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts  med apostille är den undantagen från  varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare  godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast notarius  publicus som får utfärda apostille.

Att ett dokument förses med apostille innebär att notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som  undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.

Apostille utfärdas också på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad  översättare samt intyg utfärdade av notarius  publicus.

Följande handlingar kan förses med apostille under förutsättning att de är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande:

–  handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Patent- och Registreringsverket,  Bolagsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)

–  registerutdrag och andra polisiära handlingar

–  domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad från tingsrätter

–  betyg/intyg från universitet, högskolor,  kommunala skolor (ej friskolor)

–  handlingar undertecknade av notarius publicus

–  handlingar undertecknade av någon av Sveriges Handelskamrar, översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid Kammarkollegiet.

–  utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från Svenska kyrkan och  borgerliga vigselförrättare (ej från frireligiösa eller utländska trossamfund), övriga handlingar från Svenska kyrkan, om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.