Hitta oss

 

Advokatfirman Frenander AB

Örebro

Kungsgatan 1
702 11 Örebro Sweden

Tel: 019 17 40 90
E-post: info@frenander.se

Eksjö

Kaserngatan 16
575 35 Eksjö

Tel: 0381 48 00 20
E-post: info@frenander.se

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatfirman Frenander AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av

– att den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

– att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

– att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Advokatfirman Frenander AB. Som exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.

– att behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person (t.ex. när det är fara för livet).

– att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. som offentlig försvarare) eller som ett led i myndighetsutövning (t.ex. som Notarius Publicus).

– att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Advokatfirman Frenander AB:s eller tredje parts intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter (intresseavvägning).

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Frenander AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Frenander AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@frenander.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Frenander AB, 556257-6750, Kungsgatan 1, 702 11 Örebro, 019-174090, www.frenander.se, info@frenander.se.